<iframe src=*.html></iframe> TCGNCfhxw
Portal
| Home 
| Introduction 
| Branches 
| Committee 
| Academic Exchange 
| Memorabilia 
| IEEE CGNCC History 
| IARC History 
| Contact 
| Chinese 
       TCGNC News
TCGNC News
  Home >> TCGNC News >> 20150116
 
 The new list of TCGNC’s committee has been confirmed
2015-01-16 | editor:Administrator

  On January 15, 2015,Chinese Society of Aeronautics and Astronautics released the information about the appointment of the ninth session of the council twenty-nine professional clubs and four journal editorial board members. The committee member list of TCGNC was approved, which as follows:

  Honorary committee director:Zongji Chen, Peide Feng, Bohu Li, Rulin Zhang

  Committee director:Yingxun Wang

  Deputy committee director:Yanming Fan, Yakui Gao, Bin  Jiang, Kepu Song,                                                              Zhaoxu Yang, Weiguo Zhang

 

  Members:           Shaofeng Bian, Zhihao Cai,    Mou  Chen, Nong  Cheng,                                             Zhihong Deng, Jingxin Dong, Haibin Duan, Yonghong Fang,

                                        Qingji Gao,       Wei  Gu,       Wei  Han,       Min  He,

                                        Jian  Hou,         Xi  Hu,      Changhua Hu,      Yunlong Hu,

                                        Yi  Huang,      Yingmin Jia,     Jizhou Lan,     Hongjie Lei,

                                        Yan  Li,            Xiaoqi Li,       Delin Luo,       Zhang  Ren,

                                        Jingping Shi, Changyin Sun, Renlin Tang,Daobo Wang,

                                        Shaoping Wang, Jinzhong Wei, Ruixuan Wei, Lirong Wu,

                                        Wenqi Wu,     Yunjie Wu,     Shengyuan Xu, Liang  Yan,

                                        Hui  Yang,    Ming  Yang,     Jianqiang Yi,      Haiwen Yuan,

                                        Tao Zhang,    Jingzhou Zhao,  Qianchuan Zhao, Xudong Zhao,

                                        Zhenyu Zhao, Xitian Zhong,   Shaolei Zhou,   Liang zhu,

                                        Xiaoping Zhu,      Qun Zong

 

  Director-general:Renlin Tang

  Deputy director-general:   Zhihao Cai, Haibin Duan

 

  The ninth branch of TCGNC carries out the 9 great mind that fulfil a society seriously, and all the members have do so many things in their professional fields. What they have down make a huge contribution for the development of Chinese’s aviation industry and national economy.

 
   
 
   Contact us
©2013-2014. Technical Committee on Guidance, Navigation and Control(TCGNC), CSAA. All rights reserved.